5729 Sayılı Kanun ve Yönetmelik

SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAHLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ses ve gaz fişeği atabilen silâhların nitelikleri, imali, ithali, ihracı, satışı, edinilmesi, bulundurulması, nakledilmesi ve taşınması hakkındaki usul ve esaslar ile bunlarla ilgili izin, kayıt ve tescil işlemlerini düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik ses ve gaz fişeği atabilen, kurusıkı silâh olarak da tabir edilen silâhları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 23/1/2008 tarihli ve 5729 sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silâhlar Hakkında Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Kanun: 5729 sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silâhlar Hakkında Kanunu,

b) Kolluk birimi: İllerde İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarını, ilçelerde İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlıklarını,

c) (Değişik:RG-23/11/2010-27764) Ses ve gaz fişeği atabilen silâh: Ses ve gaz fişeği atabilen, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun hükümlerine tabi silâh vasfında olmayan, kurusıkı silah olarak da tabir edilen silâhları,

ç) (Mülga:RG-23/11/2010-27764)

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Üretim Esasları, İzinler ve Bildirimler

Üretim esasları

MADDE 5 – (Değişik:RG-23/11/2010-27764)

(1) İmal edilecek ses ve gaz fişeği atabilen silâhların çalışma sistemleri, mekanik yapıları ve görünümleri aşağıdaki şekilde olmalıdır:

a) Sadece ses ve gaz fişeği atabilen silâhlarda kullanılmak üzere imal edilmiş nitelikteki fişekleri kullanabilecek yapıda olmalıdır.

b) Birden fazla fişeği seri olarak atamayacak nitelikte; yarı otomatik, tek tek veya toplu tabanca çalışma sisteminde imal edilmiş olmalıdır.

c) Gaz çıkışı;

1) (Değişik:RG-8/4/2015-29320) Namlu ucundan olacak silahlarda namlu içerisinde; fişek yatağı hariç olmak üzere namlu uzunluğunun en az yarısı uzunlukta çelikten imal edilmiş “namlu emniyet sacı” ve bu sac ile namlu ucu arasında kalan kısımda olacak şekilde sacın geniş yüzeyine dik olarak konumlandırılmış çelikten imal edilmiş “namlu emniyet pimi” olmalıdır. Emniyet pimi yerine, namlu emniyet sacının olduğu kısım fişek yatağı ile aynı eksende olmayacak şekilde en az 1,5 mm eksen kaçıklığına sahip olarak da imal edilebilir. Emniyet sacı fişek yatağı tarafında olmalıdır. Belirtilen sac ve pim, namlu içerisine kolayca çıkartılamayacak şekilde yerleştirilmelidir.

2) Fişek yatağı bitiminde olacak silahlarda namlu içerisine, namlu çapını tam kapatacak şekilde sertleştirilmiş çelikten imal edilmiş “namlu emniyet çelikleri” yerleştirilmelidir. Bu çeliklerin fişek yatağı ve namlu ucuna dönük kısımları delinmeyi engellemeye yönelik geometrik şekillere sahip olmalıdır ve aynı zamanda bu çelikler sökülmeye elverişsiz şekilde namlu içerisine yerleştirilmelidir. Namlu emniyet çelikleri fişek yatağı bitimine olabilecek en yakın konumda olmalıdır.

ç) Namlu ile gövde, sökülmek sureti ile birbirinden ayrılamayacak yapıda imal edilmelidir.

d) (Değişik:RG-8/4/2015-29320) Namlu ağzının çevresi karşıdan bakıldığında görülecek şekilde ve kolayca çıkmayacak turuncu renkli boya ile boyalı olmalıdır.

e) Namlu uzunluğu fişek yatağı hariç 300 milimetreyi ve tüm uzunluğu 500 milimetreyi geçmeyecek şekilde imal edilmiş olmalıdır.

f) Görünümü toplu veya yarı otomatik tabanca şeklinde olmalıdır. Güvenlik kuvvetlerince kullanılan tam otomatik silâh şeklinde veya görünümünde olmamalıdır.

g) İmal edilen silâhlar üzerine marka, model, çap, imal yılı ve seri numaraları silinmeyecek şekilde vurulmalı, üretimde seri numarası atlaması yapılmamalıdır.

ğ) Bu silâhların ambalaj ve kutularına Ek-1'de yer alan yasal uyarının ve silâhın kullanım kılavuzunun konulması zorunludur.

(2) Yalnızca film yapımı, tiyatro, şenlik, kutlama, tören gibi etkinliklerde kullanılmak üzere yapılacak imalatlarda; birinci fıkranın (b), (d), (e) ve (f)  bentlerinde belirtilen üretim esasları aranmaz. Bu amaçla yapılacak üretimde, üretici firma ile etkinliği gerçekleştirecek gerçek veya tüzel kişiler arasında üretime ilişkin düzenlenecek bir sözleşme ibraz edilmek sureti ile İçişleri Bakanlığından alınacak uygun görüş yazısı ve sözleşmenin bir suretinin (Değişik ibare:RG-8/4/2015-29320) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunulmasını takiben Üretim İzin Belgesi için gereken işlemler başlatılır. İmalatçı firma; üretimi tamamladıktan sonra sözleşmeyi yaptığı gerçek veya tüzel kişiye silahları teslim ettiğine dair bir belge ile birlikte bu silahlara ilişkin Üretim İzin Belgesini (Değişik ibare:RG-8/4/2015-29320) Bilim, Sanayi ve Teknoloji  Bakanlığına teslim eder.

(3) (Ek:RG-8/4/2015-29320) İhraç edilmek üzere imal edilecek silahlarda; birinci fıkranın (b), (c), (d), (e), (f) ve (ğ) bentlerinde belirtilen üretim esasları aranmaz.

Kuruluş ve ön izin

MADDE 6 – (1) Ses ve gaz fişeği atabilen silâhları üretecek kuruluşlar (Değişik ibare:RG-8/4/2015-29320) Bilim, Sanayi ve Teknoloji  Bakanlığından kuruluş ve ön izin belgesi almak zorundadır.

 (2) (Değişik:RG-23/11/2010-27764) Kuruluş ve ön izin almak isteyenler; bir dilekçe ekinde, aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri üç nüsha dosya halinde hazırlayarak (Değişik ibare:RG-8/4/2015-29320) Bilim, Sanayi ve Teknoloji  Bakanlığına müracaat ederler.

a) İşyerinin güvenlik bakımından uygun olduğuna dair illerde valiliklerden, ilçelerde kaymakamlıklardan alınacak yazı.

b) Ticaret sicil gazetesi sureti.

c) Marka tescil belgesi veya Türk Patent Enstitüsüne yeni yapılacak müracaatlarda marka tescili için alınacak marka müracaat yazısı.

ç) Üretilecek mamule ait parçalardan; firma bünyesinde yapılacakların, iç piyasadan temin edileceklerin ve ithal edileceklerin listesi.

d) Her bir model silah için 5 inci maddede belirtilen üretim esaslarındaki değerlerin ve özelliklerin görülebileceği, antet kısmında; marka, model, çap, tarih, şirket adı bilgilerinin bulunacağı Ek-7’de yer alan örneğe uygun teknik resim.

e) Teknik sorumlu mühendise ait diploma sureti, oda kayıt belgesi ve teknik sorumluluğu üstlendiğine dair sözleşme.

f) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı.

(3) Teknik sorumluluğun üstlenildiğine dair sözleşme feshedildiği takdirde en geç bir ay içerisinde (Değişik ibare:RG-8/4/2015-29320) Bilim, Sanayi ve Teknoloji  Bakanlığına firma tarafından bilgi verilir.

(4) (Değişik:RG-23/11/2010-27764)  İkinci fıkrada belirtilen müracaatın Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, dosyaların bir adedi fabrika veya imalâthanede muhafaza edilmek üzere, bir adedi İçişleri Bakanlığının ilgili güvenlik birimine verilmek üzere firmaya iade edilir. Bir adedi ise Bakanlıkça muhafaza edilir.

(5) Kuruluş ön izni, (Değişik ibare:RG-8/4/2015-29320) Bilim, Sanayi ve Teknoloji  Bakanlığınca iki yıl geçerli olmak üzere verilir. Bu süre ancak, kuruluşu geciktiren veya engelleyen zorlayıcı nedenlerin, (Değişik ibare:RG-8/4/2015-29320) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca haklı bulunması ve kabulü halinde bir seneyi geçmemek ve bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir.

(6) (Ek:RG-23/11/2010-27764) Tabanca ve yivsiz av tüfeği üreticileri aynı adreste bu Yönetmelikte belirtilen silahları kuruluş izni almadan üretebilirler. Fakat, prototip üretimi için ikinci fıkranın (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.