6136 Sayılı Kanun ve Yönetmelik

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK

PDF HALİ İÇİN TIKLAYIN

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 21/3/1991 No : 91/1779

Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/7/1953 No : 6136

Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi : 1/6/1991 No : 20888

Yayımlandığı Düsturun Tertibi/Cildi : 5/30 Sayfa : 1448

 

10/5/2019 tarihli ve 30770 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 9/5/2019 tarihli ve 1055 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca bu Yönetmelik Cumhurbaşkanlığı Yönetmeliği bölümüne eklenmiştir.

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

Madde 1 – (Değişik: 2/12/1999 - 99/13749 K.)

Bu Yönetmeliğin amacı, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında bulunan her türlü ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletlerin memlekete sokulması, yapılması, satılması, satın alınması, taşınması veya bulundurulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Bu Yönetmelik, Kanun kapsamındaki silahlarla ilgili ruhsatların düzenlenmesini, yenilenmesini, gerektiğinde geri alınmasını veya iptalini, bağış, satış veya veraseten intikal yolu ile el değiştirmesini, ruhsata bağlanan silahların kayıt ve tescilini, bıçak ve diğer aletler ile benzerlerinin yapım, kullanım ve naklini, armağan, hatıra ve antika silahların neler olduğunu, silah ve mermi edinilmesini, silahların yurdumuza daimi ya da geçici olarak ithal edilmesini, trap-skeet atış alanı ile tabanca ve tüfek atış poligonu açılmasını ve bunların denetlenmesini, ateşli silahlar için tamir yeri açılmasını, yivli ve yivsiz av ve spor silahları ile aksamlarının ve bunlara ait mermilerinin yurda sokulması esaslarını, bunlarla ilgili izin, kayıt ve tescil işlemlerini kapsar.

Tanımlar

Madde 2 – Bu Yönetmelikte geçen;

a) Kanun: 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu,

b) (Değişik: 2/12/1999 - 99/13749 K.) Silah:Uzaktan veya yakından canlıları öldürebilen, yaralayan, etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan veya yok eden, ruhsata tabi araç ve aletlerin tümünü,

c) (Değişik: 2/12/1999 - 99/13749 K.) Armağan silah: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Genelkurmay Başkanı tarafından veya yabancı ülkelerin devlet veya hükümet başkanları, hükümet üyeleri, genelkurmay başkanları, kuvvet komutanları veya hükümetleri adına yetkilendirilmiş kurum veya kuruluş başkanları tarafından armağan olarak verildiği usulüne uygun olarak belgelendirilen tabancalar ile av veya sporda kullanılan her nevi ateşli, ateşsiz silahları ve bıçakları,

2736

d) Hatıra silah: Kanunun 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Kanunda değişiklik yapan 22/11/1990 tarihli ve 3684 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesine göre tesbit edilen ateşli ve ateşsiz silahları,

e) (Değişik: 2/12/1999 - 99/13749 K.) Ateşli silah:Mermi çekirdeği veya saçma tabir edilen özel şekil ve nitelikteki maddeleri, barut gazı veya bu neviden patlayıcı ve itici güç ile uzak mesafelere kadar atabilen silahları,

f) (Değişik: 25/10/2000 - 2000/1550 K.) Tabanca: Tam otomatik olmamak şartıyla, namlu uzunluğu fişek yatağı hariç otuz santimetreyi ve tüm uzunluğu elli santimetreyi geçmeyen, dumanlı veya dumansız barut veya bu neviden bir patlayıcı ve itici güç ile gülle, mermi, saçma veya füze ile gaz ya da diğer nesneleri atabilen, belli bir çapta namluya uygun imal edilmiş  ateşli silahları,

g) (Değişik: 25/10/2000 - 2000/1550 K.) Tam otomatik silah: Tetik çekili tutulduğunda birden fazla atış yapabilen ateşli yivli silahları,(1)

h) (Değişik: 2/12/1999 - 99/13749 K.) Yivli av tüfeği: Namlu uzunluğu fişek yatağı hariç otuz santimetreden fazla, uzun menzilli ve delici güce sahip, sabit dipçikli, tam ve yarı otomatik atış yeteneği olmayan ve münhasıran avda veya atıcılıkta kullanılan ateşli-yivli silahları,

ı) (Değişik: 2/12/1999 - 99/13749 K.) Spor ve nişan tüfek ve tabancaları: Çapı ve diğer nitelikleri bakımından Uluslararası Atış Birliği (U.I.T) Tüzüğünde belirtilen, yarışmalarla uluslararası askeri yarışmalara katılmaya elverişli ve münhasıran spor amacıyla kullanılan yivli ve yivsiz tüfek ve tabancaları,

i) Diğer saldırı ve savunma aletleri: (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (ı) bentlerinde sözü edilen ateşli ve ateşsiz silahlar dışında kalan bıçaklar ile özel olarak saldırı ve savunmada kullanılmak amacıyla yapılmış her türlü ateşli ve ateşsiz aletleri,

j) (Değişik: 25/10/2000 - 2000/1550 K.) Ruhsat: Bu Yönetmeliğe göre verilecek silah taşıma ve bulundurma belgelerini, trap-skeet atış alanı ve poligon işletme izin belgelerini, silah tamir yeri açma izin belgelerini ve mermi satış izin belgelerini,

k) Taşıma ruhsatı: Ateşli silah taşımalarına izin verilen kişiler adına düzenlenen belgeyi,

l) Bulundurma ruhsatı: Ateşli silah bulundurmalarına izin verilen kişiler adına düzenlenen belgeyi,

m) Antika silahlar: Eskiden kalma, değerli, belli bir özelliği olan, benzerlerine az rastlanan ve artık imal edilmeyen ateşli, ateşsiz silah,bıçak ve kılıç gibi aletleri,

n) (Değişik: 17/7/2017 - 2017/10643 K.) Zati demirbaş tabanca: Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki subay, astsubay, uzman jandarma çavuş ve uzman erbaşlar ile emniyet hizmetleri sınıfı personeline görevlerinde kullanılmak üzere, bedeli mukabili zati demirbaş olarak satılan, personelin memuriyeti süresince Devlet malı silah statüsünü muhafaza eden ve üçüncü kişilere satış, devir veya hibesi yapılamayan, emekli olduklarında envanter kaydından çıkartılarak adlarına zati silah olarak ruhsata bağlanacak tabancaları,(2)

________________

(1) 11/9/2021 tarihli ve 31595 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4503 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “sürekli” ibaresi “birden fazla” şeklinde değiştirilmiştir.

(2) 11/9/2021 tarihli ve 31595 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4503 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşlar” ibaresi “subay, astsubay, uzman jandarma çavuş ve uzman erbaşlar” şeklinde değiştirilmiştir.

2737

o) Kimlik kartları ve silah taşıma izni: Kuvvet komutanlıklarınca, Jandarma Genel Komutanlığınca ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca emekli subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşlar için verilen emekli kimlik kartları ile sahiplerinin silah taşıma yetkisini belirleyen silah taşıma izin belgesini,

ö) (Değişik: 2/12/1999 - 99/13749 K.) Demirbaş silah: Bir kurum, kuruluş veya kişilere ait işyerleri için demirbaş olarak kaydı yapılan yarı otomatik tabanca sınıfı silahları,

p) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

r) Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü,

s) (Değişik: 17/7/2017 - 2017/10643 K.) Emniyet hizmetleri sınıfı personeli: Emniyet hizmetleri sınıfı kadrosunda istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçileri ile stajyer polis memurundan Emniyet Genel Müdürüne kadar (bu rütbe dahil) her rütbedeki personeli,

ş) Personel: Vali kadrosu ile Emniyet Genel Müdürü olarak atananlar dahil Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra kadrolarında istihdam edilen Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelini,

t) (Ek: 16/2/1999 - 99/12448 K.) Genel Komutanlık: Jandarma Genel Komutanlığı'nı,

u) (Ek: 2/12/1999 - 99/13749 K.) Uluslararası Kuruluş: NATO, UNICEF, Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler v.b kuruluşları,

ü) (Değişik: 25/10/2000 - 2000/1550 K.) Türk Silah Kuvvetleri personeli: Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında istihdam edilen subay, astsubay (…)(1) ve uzman erbaş rütbesindeki personeli,(1)

v) (Değişik: 25/10/2000 - 2000/1550 K.) Müstafi askeri personel: TürkSilahlı Kuvvetlerinden, mecburi hizmeti tamamlayarak istifa etmek suretiyle ayrılan subay, astsubay (…)(2) ile en az on yıl görev yapıp sözleşmelerinin uzatılmaması sonucu veya kendi isteği ile ayrılan uzman erbaşları, (2)

y) (Ek:RG-11/9/2021-31595-CK-4503/1 md.) Merkezi kayıt sistemi: Silah ve mermilerin satışı, nakli ve bildirimine ilişkin bilgileri içeren ve Bakanlık bünyesinde kurulan veri tabanını,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Ruhsatlarla İlgili Esaslar

 

Ruhsatlar

Madde 3 – (Değişik fıkra: 17/7/2017 - 2017/10643 K.) Taşıma ve bulundurma ruhsatları onay tarihinden itibaren beş yıl için geçerli olup, gerekli şartların varlığı halinde her beş yılda bir yenilenir. Ruhsatlar verilirken ruhsatın geçerlilik süresi ve süre bitiminden itibaren en geç altı ay içinde ruhsatın yenilenmesi gerektiği kişiye tebliğ edilir. Beş yıllık geçerlilik süresini müteakip altı ay içinde ruhsatın yenilenmemesi halinde o silaha ait ruhsat başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilerek bu Yönetmelik hükümlerine göre devri sağlanır. Bu şekilde ruhsatı iptal edilen silah, ancak Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirlenen idari para cezasının ödenmesi kaydıyla aynı şahıs adına tekrar ruhsata bağlanabilir.

——————————

(1) 17/7/2017 tarihli ve 2017/10643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesi ile bu bentte yer alan  “, uzman jandarma çavuş” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) 17/7/2017 tarihli ve 2017/10643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesi ile bu bentte yer alan  “, uzman jandarmalar” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

2738

Yeni ruhsatın geçerlilik süresi, önceki ruhsata ait sürenin bittiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Süresi biten taşıma ruhsatı, yenisi verilinceye kadar bulundurma ruhsatı yerine geçerlidir.

(Değişik fıkra:RG-10/5/2019-30770-C.K.-1055/1 md.) Cumhurbaşkanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Bakanlar, Genelkurmay Başkanı, Hükümet Üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri, Kuvvet Komutanları,  Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı ve İdari İşler Başkan Yardımcıları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterleri ve Genel Sekreter Yardımcıları, Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı müsteşarları, Savunma Sanayii Müsteşarları ve Savunma Sanayii Başkanı, Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutanı ile Sahil Güvenlik Komutanı ve bu görevlerde asaleten bulunmuş olanların ruhsatlarında süre kaydı aranmaz.

Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) ve (3) numaralı bentleri kapsamına giren ve bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen diğer kamu görevlilerinin silah taşıma ruhsatları, verildiği tarihten itibaren, görevin devamı süresince geçerlidir. Bu kişilerin ruhsata esas görev durumları beş yılda bir araştırılır.

Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendi kapsamına giren emekli kamu görevlilerine verilen silah taşıma ve bulundurma ruhsatları ile bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen kamu görevlilerine verilen silah bulundurma ruhsatları süre kaydına tabi tutulmaz. Ancak, bu şahısların silah taşıma ve bulundurma şartlarını koruyup korumadıkları hususu her beş yılda bir araştırılır.

Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentleri kapsamına giren kişilerin taşıyacakları veya bulunduracakları ateşli silahların taşınmasına veya bulundurulmasınayetki veren kayıt ve belgeler ile ruhsatlar harca tabi değildir.

Ruhsata bağlanmış silahlara ait yerli ve yabancı menşeli mermiler için ayrıca ruhsat aranmaz. Ancak, yabancı menşeli mermilerin Kanuna uygun yollardan temin edildiğinin ispatı yetkililerce istenebilir.

(Mülga fıkra: 17/7/2017 - 2017/10643 K.)

Bulundurma ruhsatı verilmesi

Madde 4 – (Değişik: 2/12/1999 - 99/13749 K.)

(Değişik fıkra: 17/7/2017 - 2017/10643 K.) Silah ruhsatı alınmasına engel hali bulunmayan, yirmibir yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı bulundurmak amacıyla silah satın alabilir. Meskeninde silah bulundurmak amacıyla silah ruhsatı almak isteyenler kanunen kabul edilen yerleşim yerindeki, işyerinde silah bulundurmak isteyenler ise işyeri adresinin bulunduğu yerdeki ruhsat vermeye yetkili mercilere müracaat ederler.

Bulundurma ruhsatı, meskende veya işyerinde olmak üzere iki şekilde düzenlenebilir. Bulundurma ruhsatlı silahların atış poligonu da dahil, zorunlu hallerde bir yerden başka bir yere nakli, mahallin en büyük mülki amirinin vereceği (EK-2)'deki Silah Nakil Belgesi ile mümkündür. Bu belgede belirtilen gün ve güzergah dışında silah, mesken veya işyeri dışına çıkarılamaz. Taşıt araçları işyeri veya mesken sayılmaz.

Bulundurma ruhsatlı silaha sahip kişiler, mesken veya işyerlerini daimi olarak değiştirmeleri halinde yeni adreslerini ruhsatı veren mülki amirliğe bildirerek silah nakil belgesi almak ve yeni adreslerinin kayıtlara geçirilmesini ve ruhsatına işlenmesini sağlamak zorundadırlar. Ruhsatlı silahın bulundurulacağı yeni adresin başka bir mülki sınır içinde olması halinde, silaha ait bulundurma dosyası yeni adresin bulunduğu mülki amirliğe nakledilir. Dosyanın nakledildiği mülki amirlikçe harç alınmaksızın yeniden bulundurma ruhsatı düzenlenir.

2739

Taşıma ruhsatı

Madde 5 – Taşıma ruhsatları nereden verilmiş olursa olsun, Kanunun ek 1 inci maddesinde belirtilen yerler haricinde her yerde ve her zaman geçerlidir.

Birden fazla ruhsatlı silaha sahip olanlardan durumları silah taşımaya uygun bulunanlara istekleri halinde mevcut silahlarının herbiri için harç alınmak suretiyle ayrı ayrı taşıma ruhsatı verilebilir.

Demirbaş silahların kurum ve kuruluşun silah taşımaya yetkili birden fazla personeli tarafından taşınması mümkündür.

Kamu görevlilerine verilecek taşıma ruhsatlarına ilişkin esaslar

Madde 6 – (Değişik: 13/1/1992 - 92/2635 K.)

Özel kanunlarına göre her yerde ve her zaman silah taşımalarına izin verilen kamu görevlilerinin edindikleri zati silahlarına, istekleri halinde ayrı ayrı taşıma ruhsatı verilir, bu kişilerden ruhsat harcı alınmaz.

(Değişik fıkra: 2/12/1999 - 99/13749 K.) Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentleri kapsamında olup, kanuni sınırlar içinde her yerde ve her zaman silah taşıma yetkisine sahip bulunanların, mevzuata uygun olarak edindikleri zati silahları kimlik belgesine işlenir. Kimlik belgesinde silah kaydına ait kısım yok ise, zati silahları için harçsız silah taşıma ruhsatı düzenlenir. Üzerine silah kaydı yapılan kimlik belgeleri silah taşıma ruhsatı yerine geçer.

Can güvenliği nedeniyle silah taşıma ruhsatı verilmesi (1)

Madde 7 – (Değişik: 1/5/2002 - 2002/4158 K.)

(Değişik fıkra: 17/7/2017 - 2017/10643 K.) İçişleri Bakanı;

a) Yaptıkları iş, sosyal, ekonomik, kültürel ve mesleki faaliyetleri ya da bulundukları yer ve zaman itibarıyla can güvenliklerinin ciddi ve harici tehdit ve tehlikelere maruz kalacağı kuvvetle muhtemel olduğu anlaşılan Türk vatandaşları ile karşılıklılık esasına göre ülkemizde çalışma ve ikamet izni sahibi yabancı uyruklu şahıslara,

b) Şehit olan kamu görevlilerinin,  korucuların, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile er ve erbaşların eş ve çocukları ile anne ve babalarına,

c) 29/7/2003 tarihli ve 4959 sayılı Topluma Kazandırma Kanunu uyarınca teslim olan veya güvenlik kuvvetlerine yardımcı oldukları için koruma altına alınanlara,

ç) (Ek : 11/10/2018 - 181 C.K.) Güvenlik korucusu olanlar ile emekli güvenlik korucusu olanlara,

talepleri halinde silah taşıma ruhsatı verebilir.

Bu ruhsatlar, gerektiğinde veya veriliş sebebinin ortadan kalkması halinde, geçerlilik süresine bakılmaksızın geri alınabilir. (Ek cümle:RG-10/5/2019-30770-C.K.-1055/2 md.) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (t) bendi kapsamındaki kişilere görevleri sona ermeleri halinde (ihraç, ayrılma hariç) kalan süreleri kadar ruhsat verilir.

(Ek fıkra: 17/7/2017 - 2017/10643 K.) İçişleri Bakanı gerekli gördüğü takdirde, birinci fıkrada belirtilen yetkisini yazılı olarak Bakan Yardımcıları veya il valilerine tamamen veya kısmen devredebilir.(2)

——————————

(1) Bu madde başlığı, 2/12/1999 tarihli ve 99/13749 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki yönetmelik ile metne işlendiği şekilde değiştirilmişir.

(2) 10/5/2019 tarihli ve 30770 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1055 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 2 nci maddesi ile bu fıkrada yer alan “Bakanlık Müsteşarı” ibaresi “Bakan Yardımcıları” şeklinde değiştirilmiştir.

2740

 

Silah taşımalarına izin verilen kamu görevlileri (1)

Madde 8 – (Değişik birinci cümle: 25/10/2000 - 2000/1550 K.) Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (1), (2), (3) ve (6) numaralı bentleri uyarınca silah taşımalarına karar verilenler;(1)

a) (Değişik: 2/4/1997 - 97/9510 K.) 1) (Değişik:RG-10/5/2019-30770-C.K.-1055/3 md.) Cumhurbaşkanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Bakanlar, Yasama Organı Üyeleri ve Bakan Yardımcıları ile bu görevlerde bulunmuş olanlara,

2) Valiler ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapan mülki idare amirliği hizmetleri sınıfına dahil diğer görevlilere,

3) Hakim, cumhuriyet başsavcısı, cumhuriyet savcısı ile bu meslekten sayılanlara,

4) Özel kanunlarına göre silah taşıma yetkisine sahip görevlilere.

b) (Değişik: 13/1/1992 - 1992/2635 K.) Zabıta görevine ait tasarrufta bulunma yetkisine haiz olanlardan;

1 – Köy ve mahalle muhtarlarına (demirbaşa kayıtlı veya aldırılacak zati silahları için),

2 – Açık denizlerde sefer yapan gemilerin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1467 nci maddesindeki yetkileri bulunan gemi kaptanlarına (bu görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),

c) (Değişik:RG-11/9/2021-31595-CK-4503/2 md.) Devlet, belediye, özel idare ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile sermayesinin tamamı Devlete ait olan anonim şirketlerinde koruma, bakım onarım işlerinde çalışanlardan;

1) Özel güvenlik teşkilatı kurulmayan kurum ve kuruluşlarda görevli bekçilere (görev yerinin dışına çıkarmamak şartıyla, görev sırasında demirbaş silahlarını taşıyabilirler),

2) Elektrik enerjisi yüksek gerilim (enterkonnekte) hatların kontrol, bakım ve onarım işlerinde çalışanlara (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

3) Radyolink, telsiz, uydu, yer istasyonu, kuran-portör, havai hat, santral, şantiye ve benzeri posta ve telekomünikasyon tesislerinin yapım, işletme, bakım, onarım ve muhafazası ile bu tesislere ait bina ve yolların onarım işlerinde görevli yüksek mühendis, mühendis, mimar, eksper, teknisyen, hat bakıcısı, şoför, şoför dağıtıcısı, muhafız, şehirlerarası seyyar memur ve posta dağıtıcısı unvanları ile çalışanlara (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

4) TRT Kurumu Genel Müdürlüğü radyo ve televizyon verici istasyonları ile radyolink istasyonlarında ve enerji nakil hatlarında çalışan başteknisyen ve teknisyenlerle bu tesislerin bakım, onarım ve muhafaza hizmetlerini yürüten başmühendis, mühendis, uzman, başteknisyen, şefteknisyen ve teknisyenlere (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

——————————

(1) 17/7/2017 tarihli ve 2017/10643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 5 inci maddesi ile  bu maddenin birinci fıkrasının giriş cümlesinde yer alan “(1) ve (2) numaralı bentlerinde sayılanlar ile (3) numaralı bendi uyarınca silah taşımalarına karar verilen kamu görevlileri” ibaresi “(1), (2), (3) ve (6) numaralı bentleri uyarınca silah taşımalarına karar verilenler” şeklinde; aynı fıkranın (c) bendinin giriş cümlesinde yer alan “kamu iktisadi teşebbüslerinde” ibaresi “kamu iktisadi teşebbüsleri ile sermayesinin tamamı Devlete ait olan anonim şirketlerinde” şeklinde değiştirilmiştir.

2741

5) Genel Müdürlüğe ait röle istasyonlarında görevli başteknisyen, şefteknisyen ve teknisyenlerle tesislerin bakım, onarım ve muhafaza hizmetlerini yürüten başmühendis, mühendis, uzman, başteknisyen, şefteknisyen ve teknisyenlere (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

6) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne bağlı hava liman ve meydanlarının merkezlerinden uzakta bulunan VOR-NDB-DME ve Rd/link-Rd/FAR gibi seyrüsefer yardımcı cihaz istasyonlarında görev yapan teknik personele (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

7) Ceza infaz kurumu başkontrolörleri ve kontrolörlerine, birinci ve ikinci müdürlerine, idare memurları ile denetimli serbestlik müdür ve müdür yardımcılarına,

8) Adalet Bakanlığına bağlı taşradaki adliye binaları ve cezaevlerinin korunması ile görevli bekçiler ve hizmet aracı şoförlerine (görev yerinde ve görev başında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),

9) İnfaz ve koruma başmemurları ile infaz ve koruma memurlarına (ceza ve tevkifevleri dışında demirbaşa kayıtlı veya zati silahlarını taşıyabilirler),

10) Bakanlık merkez birimlerinde görev yapan ve bakanlıklarınca uygun görülen hizmet aracı şoförlerine (görev yerinde ve görev başında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),

11) Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla Devlet Demir Yollarına ait trenlerin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illere gidiş ve gelişlerinde görev yapan makinist, trenşef ve gardfrenlere,

12) Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Atıcılık ve Avcılık Federasyonu atış malzemelerinin nakil, muhafaza ve dağıtımından sorumlu kadrolu personeline,

d) Paraya vazıülyed olanlardan;

1 – (Değişik : 16/11/1992 - 92/3721 K.) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre, Adalet Bakanlığınca atanan icra müdürleri ile icra müdür yardımcıları ve bunların bulunmadığı yerlerde aynı Kanunun 1 inci maddesine istinaden bu görevi ifa eden kişilere (memuriyet görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahları veya varsa zati silahlarını taşıyabilirler),

2 – Veznedarlara (görevleri sırasında ve görev mahallinde demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

3 – Tahsildarlara (bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler).

e) (Değişik: 13/1/1992 - 92/2635 K.) Özellik arzeden görev yapanlardan;

1) (Değişik:RG-10/5/2019-30770-C.K.-1055/3 md.) Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, TBMM Genel Sekreteri veya bu görevde bulunmuş olanlara,

2742

2) (Değişik:RG-10/5/2019-30770-C.K.-1055/3 md.) Sayıştay Başkan ve üyeleri, müsteşar, Bakanlar Kurulu Sekreteri, teftiş ve denetim görevi ifa eden kurul başkanları, Başbakanlık ve bakanlıklara bağlı veya ilgili kurum ve kuruluşların başkanları ile müsteşar yardımcısı, Başbakan başmüşaviri, genel müdür ve bu görevlerde bulunmuş olanlara,

3) (Değişik:RG-10/5/2019-30770-C.K.-1055/3 md.) Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatında Cumhurbaşkanı özel kalem müdürü, başdanışmanı, danışmanı, idari işler başkan yardımcısı, genel müdür, daire başkanı ve idari işler başkanı özel kalem müdürüne, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı ve üyelerine, Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarının en üst yöneticilerine, Cumhurbaşkanlığı ofis başkanlarına, bu görevlerde bulunmuş olanlara; TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve bakanlıklar özel kalem müdürlerine,(1)

4) (Değişik:RG-10/5/2019-30770-C.K.-1055/3 md.) (…)(2) Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve merkezi yönetim kapsamında yer alan diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli görevleri ve kadroları teftiş ve denetim olan kamu görevlileri ile Sayıştay başraportör, raportör, başsavcı, savcı, denetçi ve denetçi yardımcılarına,

5) (Değişik : 16/11/1992 - 92/3721 K.) Büyükelçi, elçi, daimi temsilci, daimi temsilci yardımcısı, başkonsolos, başkonsolos yardımcısı, konsolos ve muavin konsolos olarak görev yapmış olanlardan halen Dışişleri Bakanlığı kadrosunda çalışanlara.

6) (Değişik: 17/7/2017 - 2017/10643 K.) Sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan kamu iktisadi teşebbüsleri ile sermayesinin tamamı Devlete ait olan anonim şirketlerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarına,

7) Karayolları bölge müdürleri, bölge müdür yardımcıları ve şube şeflerine (görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahları veya varsa zati silahlarını taşıyabilirler),

8) (Ek: 2/4/1997-97/9510 K.; Değişik: 17/7/2017 - 2017/10643 K.) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Kamu İhale Kurulu, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu başkan ve üyelerine,

9) (Ek: 2/4/1997 - 97/9510 K.) Belediye başkanları ve il genel meclisi üyelerine,

10) (Ek: 2/4/1997 - 97/9510 K.) Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında çalışan emniyet hizmetleri sınıfı personeli dışındaki diğer personele,

11) (Ek: 2/4/1997 - 97/9510 K.) İçişleri Bakanlığı merkez kadrolarında görevli genel müdür yardımcıları, başkanlar ve daire başkanlarına.

12) (Ek:2/12/1999 - 99/13749 K.) Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla defterdar ve mal müdürlerine,

13) (Ek: 2/12/1999 - 99/13749 K.) Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı bölge müdürleri, bölge müdür yardımcıları ve il müdürleri ile aynı Genel Müdürlüğün bölge ve il müdürlüklerinde arazide kontrollük görevi yapan kadrolu teknik personele,

14) (Ek: 15/4/2004-2004/7151 K.; Değişik: 17/7/2017 - 2017/10643 K.) Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Başkan, başkan yardımcıları, daire başkanları, bölge müdürleri, işletme müdürleri, tank çiftlikleri başteknisyenleri ve pompa istasyonları başteknisyenlerine,

________________

(1) 11/9/2021 tarihli ve 31595 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4503 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 2 nci maddesiyle, bu bende “idari işler başkanı özel kalem müdürüne,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Devlet Denetleme Kurulu Başkanı ve üyelerine,” ibaresi eklenmiştir.

(2) 11/9/2021 tarihli ve 31595 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4503 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 2 nci maddesiyle, bu bentte yer alan “Devlet Denetleme Kurulu Başkanı ve üyelerine,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

2743

15- (Ek: 17/7/2017 - 2017/10643 K.) 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesine göre görevlendirilen güvenlik korucularından hâlihazırda görevde bulunanlara (en fazla bir adet silah için).

16) (Ek:RG-11/9/2021-31595-CK-4503/2 md.) Cumhurbaşkanlığı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyon Başkanı, üyeleri ve bu görevde bulunmuş olanlara,

17) (Ek:RG-11/9/2021-31595-CK-4503/2 md.) Büyükşehir belediyesi genel sekreteri, il özel idaresi genel sekreteri ve bu görevde bulunmuş olanlara,

(Değişik: 13/1/1992 - 92/2635 K.) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilenler ile (e) bendinin (1),(2) ve (3) numaralı alt bentlerinde sayılanlardan ayrıca silah bulundurma yetkisine sahip olanlar, hiç bir işleme ve harca gerek kalmaksızın bu silahlarını da taşıyabilirler.

(Değişik son fıkra: 2/12/1999 - 99/13749 K.) Birinci fıkranın (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (e) bendinin (9) numaralı alt bendinde belirtilen görevliler için, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun hükümlerine göre seçimle bu görevlere gelmiş olma şartı aranır.

(Ek fıkra: 17/7/2017 - 2017/10643 K.) 442 sayılı Kanunun 74 üncü maddesine göre görevlendirilen güvenlik korucularından hâlihazırda görevde bulunanlar ile aynı Kanunun mülga ek 16 ncı maddesinin birinci fıkrası ve 27/5/2007 tarihli ve 5673 sayılı Köy Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesine göre görevleriyle ilişikleri kesilenlerin edinecekleri en fazla bir adet silaha ait taşıma veya bulundurmaya yetki veren kayıt ve belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

(Ek fıkra: 17/7/2017 - 2017/10643 K.) Bu madde ve 9 uncu madde uyarınca taşıma ruhsatlarının verilmesinde kişinin görevinde asaleten bulunmuş olması şartı aranır.

Taşıma ruhsatı verilebilecek diğer meslek mensupları

Madde 9 – (Değişik: 13/1/1992 - 92/2635 K.)

(Değişik birinci cümle: 25/10/2000 - 2000/1550 K.) Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendine istinaden valiler, aşağıda belirtilen kişilere, durumlarının bu Yönetmelik hükümlerinde aranan şartlara uygunluğunun tesbit edilmesi halinde silah taşıma ruhsatı verebilir.

a) (Mülga: 2/4/1997 - 97/9510 K.)

b) Yurdumuzda ikamet eden ve başka bir ülkenin fahri temsilciliğini yapan dışişleri meslek mensubu olmayan ve bu görevi Dışişleri Bakanlığınca yazılı olarak teyid edilen Türk vatandaşlarına,

c) (Değişik: 17/7/2017 - 2017/10643 K.) Göreve bağlı basın kartı, sürekli basın kartı ve basın şeref kartı sahibi basın mensuplarına,

d) (Değişik: 25/10/2000 - 2000/1550 K.) Kuyumcu ve sarraflar ile altın ve gümüş işleyen imalatçı ve toptancılara, bunların ortaklık veya şirket olarak çalışmalari halinde, bu işlerden sorumlu ortaklardan en fazla ikisine,

e) (Değişik: 17/7/2017 - 2017/10643 K.) Patlayıcı maddeleri satın alma ve satış ruhsatı bulunan işyeri sahiplerine, patlayıcı madde deposu sahiplerine, ateşli silah üreten imalathane sahiplerine, şirket ise sorumlu ortaklardan en fazla ikisine, ruhsatlı silah tamirhanesi sahiplerine ve işyerinde ve iş başında demirbaş silahları taşımak şartı ile patlayıcı madde ve fer’ilerini taşıma işlerinde görevli güvenlik belgesi sahiplerine,

f) (Değişik: 17/7/2017 - 2017/10643 K.) Bankaların genel müdürleri, genel müdür yardımcıları, bölge müdürleri ve 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımı yapılmış şubelerin müdürlerine,

2744

g) Hava yolu nakliye pilotu lisansına sahip yolcu ve para taşımacılığında görevli pilotlara,

h) (Değişik: 17/7/2017 - 2017/10643 K.) Yıllık satış tutarı (cirosu) veya yıllık vergi tutarı her yıl Bakanlıkça tespit edilecek miktara ulaşan kişilerle, gerçek kişi tacirler ve anonim şirketlerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin idare ve temsilinden sorumlu ortakları, tarım satış kooperatifleri ve tarım satış kooperatifleri birlikleri ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarına,(1)

ı) (Değişik: 17/7/2017 - 2017/10643 K.) Bakanlıkça Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görüşü de alınmak kaydıyla bölgeler itibarıyla tespit edilen normlara göre büyük tarım işletmesi sayılacak miktarda ve meskun yerlerden uzaktaki arazisini, devamlı olarak bizzat işleten toprak sahiplerine,

i) (Değişik: 17/7/2017 - 2017/10643 K.) Bakanlıkça Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görüşü de alınmak kaydıyla bölgeler itibarıyla tespit edilen normlara göre büyük sürü sahibi sayılacak miktarda hayvana sahip olup, geçimini münhasıran hayvancılıktan elde ettiği gelirle sağlayan ve işi nedeniyle yaz-kış yayla veya otlaklara gidip gelmek zorunda olan sürü sahiplerine,

j) (Değişik:RG-11/9/2021-31595-CK-4503/3 md.) Bakanlıkça belirlenecek sözleşme bedeline ulaşan veya yapı, tesis, inşaat ve büyük onarım işleriyle fiilen ve bizzat uğraşan müteahhitlere (ortaklık veya şirket ise sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye),

k) (Değişik : 16/11/1992 - 92/3721 K.) Akaryakıt satışı yapılan istasyonlarda fiilen ve bizzat bulunan sahiplerine (ortaklık veya şirket sözkonusu ise bu işten sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye),

l) Akaryakıt istasyonu sahiplerine adına akaryakıt satışı yapanlara (demirbaşa kayıtlı silahlarını işyeri ve işbaşında taşımak şartıyla),

m) (Değişik: 17/7/2017 - 2017/10643 K.) En az elli sigortalı işçi çalıştıran ve fiilen ve bizzat bu işle iştigal eden iş sahiplerine, şirket ise sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye, işyeri ve iş başında demirbaşa kayıtlı silahları taşımak üzere bu işyerinde çalışan veznedar ve mutemetlere,

n) (Değişik : 2/12/1999 - 99/13749 K.) Şirket veya ortaklık sözkonusu ise yönetimden sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye verilmek kaydıyla atış poligonu sahiplerine ve demirbaşa kayıtlı silahları işyeri ve işbaşında taşımak şartıyla atış poligonlarını korumakla görevli bekçilere,

o) 25/4/1973 tarihli ve 1710 sayılı Eski Eserler Kanununun 8 inci maddesine göre tescil edilmiş olup, gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetlerinde bulunan taşınmaz eski eserlerin, anıtların korunmasıyla görevli, sigorta primleri ödenen bekçilere (işyerinde ve işbaşında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),

ö) Meskun yerler dışında en az 100 adet fenni arılı kovan ile gezginci olarak bilfiil arıcılık yapan yetiştiricilere,

p) 9/5/1955 tarihli ve 6551 sayılı Kanun hükümlerine göre izin alınarak tesis edilen patlayıcı madde depolarının korunması ile görevli bekçilere (demirbaşa kayıtlı silahlarını işyeri ve işbaşında taşıyabilirler),

___________

(1) 11/9/2021 tarihli ve 31595 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4503 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 3 üncü maddesiyle, bu bentte yer alan “miktara ulaşan gerçek kişi tacirlerle” ibaresi “miktara ulaşan kişilerle, gerçek kişi tacirler ve” şeklinde değiştirilmiştir.

2745

r) (Değişik : 25/10/2000 - 2000/1550 K.) Daha önce valilik yapmış olanlar ile bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapmış Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına dahil diğer görevlilerden; adli ve idari yargı hakim ve savcılar ile bu sınıftan sayılanlardan; Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolar ile M.İ.T. hizmetlerinde çalışmış olanlardan asli memur statüsünü kazanmış olup, ihraç ve benzeri sebepler dışında tamamen kendi isteğiyle kurumlarından ayrılanlara,

s) (Değişik : 16/11/1992 - 92/3721 K.) Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığından faaliyet izni almış ve dövize ilişkin işlemler yapmaya yetkili müesseselerin, fiilen ve bizzat bu işle iştigal eden sorumlu ortaklarından en fazla iki kişiye, (şirketin şubesi varsa şirket tarafından yetkili kılınmış fiilen ve bizzat ilgili şubede görev yapan bir kişiye),

ş) (Ek : 16/11/1992 - 92/3721 K.) Barolara kayıtlı bulunan avukatlara, 1512 sayılı Noterlik Kanunu hükümlerine göre noterlik hizmetini yürüten noterlere,

t) (Değişik: 1/5/2002 -2002/4158 K.) Kanunla kurulan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının birlik, federasyon ve konfederasyon yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ziraat odaları ve ticaret borsaları yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile meclis üyelerine,

u) (Mülga:RG-11/9/2021-31595-CK-4503/3 md.)

ü) (Mülga:RG-11/9/2021-31595-CK-4503/3 md.) 

(Ek:2/12/1999-99/13749 K.) (Mülga ikinci fıkra:RG-11/9/2021-31595-CK-4503/3 md.)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Taşıma Ruhsatı Verilebilecek Emekli Kamu Görevlileri, Silah Ruhsatı İçin

İstenecek Belgeler ve Ruhsat Verilmesini Engelleyen Haller

Emekli kamu görevlileri

Madde 10 – Kanunun 7 nci maddesinin (4) numaralı bendinin (A) ve (B) alt bentlerinde sayılan haller dışında emekli olan kamu görevlilerinden:

a) (Değişik: 13/1/1992 - 92/2635 K.) Vali, vali yardımcısı, kaymakam ve bucak müdürleri ile mülkiye müfettişi, daire başkanı veya şube müdürü gibi Mülki İdare Amirliği Hizmetleri sınıfına dahil görevlilere,

b) Hakim ve Savcılar ile Sayıştay Başkanı, üyeleri ve denetçilerine,(2)

c) Büyükelçi, elçi, daime temsilci, daimi temsilci yardımcısı, birinci müsteşar, müsteşar, başkatip, ikinci katip, üçüncü katip, başkonsolos, başkonsolos yardımcısı, konsolos, muavin konsolos (...) (1)

d) (Mülga: 25/10/2000 - 2000/1550 K.)

——————————

(1) 16/11/1992 tarihli ve 92/3721 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki yönetmelik ile bu bentte yer alan "ve ataşelere" ibaresi metinden çıkarılmıştır.

(2) 11/9/2021 tarihli ve 31595 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4503 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 4 üncü maddesiyle, bu bentte yer alan “Sayıştay Başkan ve üyelerine” ibaresi “Sayıştay Başkanı, üyeleri ve denetçilerine” şeklinde değiştirilmiştir.

2746

e) (Değişik: 17/7/2017 - 2017/10643 K.) Emniyet hizmetleri sınıfı personeli ile MİT hizmetleri mensuplarına,

f) (Mülga: 17/7/2017 - 2017/10643 K.)

g) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 77 nci maddesi gereğince görevdeyken demirbaş silahını taşıyan orman muhafaza memurları ve orman bölge şeflerine (bunlar emekli olduklarında satın alacakları zati silahlarını veya kanuni yoldan edindikleri şahsi silahlarını taşıyabilirler),

h) (Mülga: 17/7/2017 - 2017/10643 K.)

ı) (Ek: 2/4/1997 - 97/9510 K.) (Değişik:RG-11/9/2021-31595-CK-4503/4 md.) Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünde genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı, kaçakçılık ve istihbarat müdürü, bölge amiri, kısım amiri ve gümrük muhafaza memurlarına,

i) (Ek: 17/7/2017 - 2017/10643 K.) Devlet Denetleme Kurulu Başkan ve üyeliği, bakan yardımcılığı, müsteşarlık, Başbakanlık müsteşar yardımcılığı, teftiş ve denetim görevi ifa eden kurul başkanlıkları görevinde bulunmuş olanlara,

j) (Ek: 17/7/2017 - 2017/10643 K.) 442 sayılı Kanunun mülga ek 16 ncı maddesinin birinci fıkrası ve 5673 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesine göre görevleriyle ilişikleri kesilen güvenlik korucularına (en fazla bir adet silah için),     

k) (Ek: 17/7/2017 - 2017/10643 K.) (Değişik:RG-10/5/2019-30770-C.K.-1055/4 md.) Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatında Cumhurbaşkanı özel kalem müdürlüğü, başdanışmanlığı, danışmanlığı ve genel müdürlük ile Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşların en üst yöneticiliği görevlerinde bulunmuş olanlara(2)

l) (Ek:RG-11/9/2021-31595-C.K-4503/4 md.) Ceza infaz kurumu başkontrolörleri ve kontrolörlerine, birinci ve ikinci müdürlerine, idare memurları ile denetimli serbestlik müdür ve müdür yardımcılarına,

m) (Ek:RG-11/9/2021-31595-C.K-4503/4 md.) İnfaz ve koruma başmemuru ile infaz ve koruma memurlarına, 

n) (Ek:RG-11/9/2021-31595-C.K-4503/4 md.) Cumhurbaşkanlığı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyon Başkanlığı ve üyeliği görevinde bulunmuş olanlara,

o) (Ek:RG-11/9/2021-31595-C.K-4503/4 md.) Yapılan soruşturma sonucu veya kesinleşmiş yargı kararı üzerine görevine son verilenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olanlar ve yapılan soruşturma sonucu görevlerine son verilmiş olduğu anlaşılanlar hariç, en az bir dönem köy veya mahalle muhtarlığı, belediye başkanlığı ve il genel meclis üyeliği yapmış olanlara,

ikamet ettikleri yer valiliğine müracaatları halinde, mevcut veya alacakları zati silahları için taşıma ruhsatı verilir.

(Ek ikinci fıkra:RG-11/9/2021-31595-CK-4503/4 md.)(3) Birinci fıkranın (o) bendinde belirtilenler için 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Hükümlerine göre seçilmiş ve bu görevlerde bulunmuş olma şartı aranır.

(Değişik fıkra: 17/7/2017 - 2017/10643 K.) Bu maddede öngörülenlerden durumlarını belirtir kurum yazısı istenir.

Emekli Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personeli (1)

MADDE 11- (Değişik: 17/7/2017 - 2017/10643 K.)

Mahkeme kararı ile ya da haklarında verilen mahkumiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından tard veya ihraç edilenler, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar, 31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu hükümleri uyarınca ayırma işlemine tabi tutulanlar ile 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 50 inci maddesinin birinci fıkrasının mülga (c) bendi, 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve 28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununun mülga 15 nci maddesi uyarınca disiplinsizlik veya ahlaki durumları sebebiyle ayırma işlemine tabi tutulanlar, 3269 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca başarısız görülenler ile 3466 sayılı Kanunun 13 üncü ve 16 ncı maddeleri uyarınca ilişikleri kesilenler veya

——————————

(1) 17/7/2017 tarihli ve 2017/10643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 8 inci maddesi ile  bu maddenin “Emekli Türk Silahlı Kuvvetleri personeli” olan başlığı metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(2) 11/9/2021 tarihli ve 31595 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4503 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 4 üncü maddesiyle, bu bende “danışmanlığı ve genel müdürlük” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşların en üst yöneticiliği” ibaresi eklenmiştir.

(3) 11/9/2021 tarihli ve 31595 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4503 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 4 üncü maddesiyle, maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere ikinci fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

2747

13/5/1971 tarihli ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 2 nci maddesi gereğince emekli edilenler ile 31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun gereğince Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında meslekten veya Devlet memurluğundan çıkarılanlar hariç olmak üzere emekli Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile mecburi hizmetini tamamlayarak istifa etmek suretiyle Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından ayrılan subay, astsubay ve uzman jandarmalar ile en az on yıl görev yapıp sözleşmelerinin uzatılmaması sonucu veya kendi isteği ile Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından ayrılan uzman erbaşlara silah taşıma ve bulundurma izni ilgisine göre bağlı bulundukları kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca verilir.(2)

Kanunen silah almaya ve taşımaya yetkili olan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli emekli olarak ayrılmaları halinde, ilişiklerini keserken şahsi tabancalarını emekli kimlik kartlarına işletebilirler.

Emekli ve müstafi Türk Silahlı Kuvvetleri personeli için mensup olduğu kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı personeli için Jandarma Genel Komutanlığı,  Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli için Sahil Güvenlik Komutanlığı şahsi tabanca envanterinde, o şahıs için kayıtlı bulunan tabanca veya tabancalardan, antika silahlar için bulundurma belgesi diğer tabancalar için taşıma belgesi düzenler ve onaylar. Taşıma ve bulundurma izinleri süresizdir. Ancak emekli ve müstafi personelin durumları ilgili komutanlıkça beş yılda bir araştırılır.

Emekli Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin kimlik kartlarında bulunacak silaha ait bilgiler, ilgiliye silahını taşıma veya bulundurma izni verir.

Kuvvet komutanlıkları ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, yukarıda belirtilen esaslar dahilinde verdikleri taşıma ve bulundurma izinlerini, düzenleyecekleri listelerle Genel Komutanlığa bildirirler.

Emekli ve müstafi Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinden istenecek belgeler (1)

Madde 12 – (Değişik: 25/10/2000 - 2000/1550 K.)

(Değişik fıkra: 17/7/2017 - 2017/10643 K.) Emekli veya müstafi Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli;

a) İki adet kimlik kartı fotokopisini,

b) Silah taşımalarında veya bulundurmalarında psikolojik, nörolojik veya fiziki rahatsızlıklar bakımından sakınca bulunmadığına dair doktor raporunu,

c) Son üç ay içinde çekilmiş dört adet vesikalık fotoğrafını,

ekleyecekleri bir dilekçe ile ilgisine göre bağlı bulundukları kuvvet komutanlıklarına, Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına müracaat ederler.

——————————

(1) 17/7/2017 tarihli ve 2017/10643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 9 uncu maddesi ile bu maddenin “Emekli Emekli ve müstafi Türk Silahlı Kuvvetleri personelinden istenecek belgeler” olan başlığı metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(2) 11/9/2021 tarihli ve 31595 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4503 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 5 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “2/1/2017 tarihli ve 682 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ibaresi “31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun” şeklinde değiştirilmiştir.

2748

Mensup oldukları Kuvvet Komutanlıklarınca, silah taşıma veya bulundurma için gerekli şartları taşımaları kaydıyla izin belgesi verilen personel, askeri kimlik kartı fotokopisi ve üç adet fotoğraf ile birlikte bağlı bulunduğu Komutanlığa müracaat etmeleri halinde, kendilerine (Ek-4)’te yer alan Silah Satın Alma Yetki Belgesi verilir.(2)

(Değişik fıkra: 17/7/2017 - 2017/10643 K.) Daha önce zati silahı bulunduğu halde bu silahı mahkeme kararı ile müsadere edilen veya silah satın almaya engel hali bulunan emekli ve müstafi Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline silah satın alma izni verilmez. Bu kişilerin sahip olduğu diğer silah ruhsatları da iptal edilerek bu silahların altı ay içerisinde silah satın almaya hak kazanmış kişilere devri sağlanır. Bu süre içerisinde devri sağlanamayan silahlar, ilgili kanunlara göre işlem yapılmak üzere adli makamlara intikal ettirilir.

(Değişik fıkra: 17/7/2017 - 2017/10643 K.) Bu madde hükmüne göre tabanca satın alan emekli ve müstafi Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli hakkında 11 inci madde hükmüne göre işlem yapılır.

Mermi sağlanması

Madde 13 – (Değişik: 25/10/2000 - 2000/1550 K.)

Silah taşıma ve bulundurma yetkisini haiz emekli ve müstafi Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, silahları için mermi satın almak istemeleri halinde, bulundukları yerin askerlik şubesi başkanlığına, emekli ve müstafi Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli ise İl Jandarma Komutanlıklarına müracaat ederek izin almak zorundadırlar. Bunların, mermi ihtiyaçları, satış yetkisi verilen kamu kurumunun satış mağazalarından veya bu kurum mamüllerini satan ruhsatlı başbayi veya bayilerden karşılanır. Hak sahiplerinin satış yapan müesseselere bizzat başvurmaları ve taşıma veya bulundurma yetkisini belgeleyen kimlik kartlarını ve belgelerini ibraz etmeleri zorunludur.(3)

Silahların kayıt ve tescili

Madde 14 – (Değişik: 17/7/2017 - 2017/10643 K.)

Bu Yönetmelik hükümlerine göre kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından silah taşıma veya bulundurma izni verilen Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin silahlarına ait bilgiler kimlik kartlarına işlenir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli emekli ve müstafilerine ait taşıma veya bulundurma izni verilen silahlar ile sahiplerinin kimlikleri bir cetvele kaydedilerek ocak ve haziran aylarında Genel Komutanlığa bildirilir. Ayrıca bu bilgilerin Bakanlık kayıtlarına geçmesi sağlanır. Bu şekilde kayıtlara geçen bilgiler, silah sahiplerinin bu silahları devir veya satışlarında ya da silahların miras yoluyla intikalinde veya zayi olması halinde zabıtaca yapılacak araştırmalara esas teşkil eder.

Silah ruhsatı için istenecek belgeler

Madde 15 – (Değişik: 2/12/1999 - 99/13749 K.) Silah taşıma veya bulundurma ruhsatı almak isteyenlerden, silah taşımalarında veya bulundurmalarında psikolojik, nörolojik veya fiziki rahatsızlıklar bakımından sakınca bulunmadığına dair doktor raporu (…)(1) ile Bakanlıkça belirlenen diğer belgeler istenir. (1)

——————————

(1) 17/7/2017 tarihli ve 2017/10643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 24 üncü maddesi ile bu fıkrada yer alan “ve adli sicil belgesi” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) 11/9/2021 tarihli ve 31595 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4503 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 6 ncı maddesiyle, bu fıkrada yer alan“Jandarma Genel Komutanlığına” ibaresi “bağlı bulunduğu Komutanlığa” şeklinde değiştirilmiştir.

(3) 11/9/2021 tarihli ve 31595 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4503 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 7 nci maddesiyle, bu fıkraya “askerlik şubesi başkanlığına” ibaresinden sonra gelmek üzere “, emekli ve müstafi Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli ise İl Jandarma Komutanlıklarına” ibaresi eklenmiştir.

2749

Silah ruhsatı verilmesini engelleyen haller

Madde 16 – (Değişik: 17/7/2017 - 2017/10643 K.)

Aşağıda belirtilen kişilere ikinci fıkradaki hükümler saklı kalmak kaydıyla ateşli silah ve mermilerini taşıma ya da bulundurma izni verilmez ve verilmiş ruhsatlar iptal edilir.(1)

a) Ateşli silahla işlenen suçlardan mahkum olanlara.

b) Ruhsatlı silahıyla suç işleyenlere veya silahın muhafazasındaki ihmali ya da kusuru neticesi başkaları tarafından bir suç işlenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olanlara.

c) Taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hapis cezasına mahkum olanlara.

d) Zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, her türlü kaçakçılık, bilişim alanındaki suçlar, ihaleye fesat karıştırma, yağma, uyuşturucu, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282 nci maddesinin ikinci fıkrası hariç olmak üzere suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya yönetme ya da üye olma, insan ticareti, organ ve doku ticareti, kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme veya patlayıcı madde kullanma, fuhuş, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, kasten öldürme, silahla kasten yaralama veya çocukların cinsel istismarı suçlarından en az birinden dolayı mahkum olanlara.

e) (Değişik:RG-11/9/2021-31595-CK-4503/8 md.) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamına giren suçlardan mahkûm olanlara.

f) Taksirle veya basın ve yayın yoluyla işlenenler hariç olmak üzere değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı mahkum olanlara.

g) Ruhsatlı silahını geçici de olsa başkalarına verdikleri için mahkum olanlara.

h) Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı silahlardan birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı mahkum olanlara.

ı) Ruhsatların veriliş nedenleri ortadan kalktığı halde durumu ruhsatı veren makama altı ay içinde bildirmeyen ruhsat sahiplerine.

i) Spor maksatlı olarak spor federasyonlarının demirbaşına kayıtlı silahları amacı dışında kullananlara.

j) Mahkeme kararı ile veya haklarında verilen mahkumiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılanlara, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar ile 6413 sayılı Kanun hükümleri uyarınca ayırma işlemine tabi tutulanlara, 3269 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve 3466 sayılı Kanunun mülga 15 inci maddesi uyarınca disiplinsizlik ya da ahlaki durum sebebiyle ayırma işlemine tabi tutulanlara, 3269 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca başarısız görülenler ile 3466 sayılı Kanunun 13 üncü ve 16 ncı maddeleri uyarınca ilişikleri kesilenlere veya 1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince emekli edilenler ile disiplin kurulları ya da mahkeme kararıyla veya kanuni düzenleme ile meslekten ya da Devlet memurluğundan çıkarılanlara veya haklarında verilen mahkumiyet kararı sonucu memuriyetle ilişiği kesilenlere ya da milli güvenliğe tehdit oluşturan terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle kamu görevinden çıkarılanlara.

_______________

(1) 11/9/2021 tarihli ve 31595 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4503 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 8 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan ““hiçbir şekilde” ibaresi “ikinci fıkradaki hükümler saklı kalmak kaydıyla” şeklinde değiştirilmiştir.

2750

k) Kısıtlı olanlar ile kamu hizmetinden yasaklılara.

l) Psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlıkları olanlara.

m) Yirmibir yaşını bitirmemiş olanlara.

n) (Ek:RG-11/9/2021-31595-CK-4503/8 md.) 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında haklarında tedbir kararı verilenlere tedbir kararı süresince.

(Değişik ikinci fıkra:RG-11/9/2021-31595-CK-4503/8 md.) Birinci fıkranın (e) bendi kapsamına girenlere affa uğramış olsalar bile ateşli silahlar ile mermilerini taşıma ya da bulundurma izni verilmez. Aynı fıkranın (a), (b), (c), (d), (f), (g), (h) ve (i) bentleri kapsamına girenler için yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alması ve mahkûm olunan cezanın infazının tamamlandığı tarihten itibaren beş yıl geçmesi halinde silah taşıma veya bulundurma ruhsat işlemleri yapılabilir. Aynı fıkranın (ı) bendi kapsamına girenlere Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirlenen idari para cezasını ödemeleri kaydıyla tekrar ruhsat verilebilir. Bu fıkra hükmü, suç olmaktan çıkan bir fiil nedeniyle hüküm giymiş olanlar hakkında uygulanmaz.

Kanunun ek 1 inci maddesinde silahla girilmesi yasaklanan yerlere silahla giren veya buralarda silah taşıyan kişilerin silah ruhsatları bulundurmaya çevrilir. Ön ödeme veya mahkumiyet kararındaki adli para cezasının infaz edildiği veya düştüğü tarihten itibaren beş yıllık süre geçmediği takdirde, bu kişilere taşıma ruhsatı verilmez.

(Değişik dördüncü fıkra:RG-11/9/2021-31595-CK-4503/8 md.) Birinci fıkranın (a), (b), (d), (e) ve (h) bentlerinde belirtilen suçlardan dolayı hakkında kovuşturma yapılan kişiye kovuşturma sonuçlanıncaya kadar, milli güvenliğe tehdit oluşturan terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle görevden uzaklaştırılan kişiye ise tekrar göreve iade edilinceye kadar silah ruhsatı verilmesine ve yenilenmesine ilişkin işlemler bekletilir ve silah ilgili birimce emanete alınır. Ayrıca aynı fıkranın (n) bendinde belirtilen 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında haklarında tedbir kararı verilenlerin varsa ruhsat verilmesine ve yenilemesine ilişkin işlemleri bekletilir. Bunların ruhsata bağlanmış silahları ise tedbir kararı kalkıncaya kadar emanette tutulur.

Bu maddede belirtilen mahkumiyet, kesinleşmiş mahkumiyettir.

Mahkemelerce verilen hapis cezaları, adli para cezasına çevrilmiş olsa dahi bu maddenin uygulanmasında hapis cezası esas alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Taşıma ve Bulundurma Hakkının Kaybı, Vefat, Gümrüğe Terkedilen

Silahlar ve Geçersiz Sayılacak Belgeler

Taşıma veya bulundurma hakkının kaybı

Madde 17 – (Değişik: 2/12/1999 - 99/13749 K.)

Taşıma veya bulundurma ruhsatı verilen kişilerden sonradan 16 ncı maddede belirtilen hallerden birine girmesi nedeniyle silah taşıma ve bulundurma şartlarını kaybedenlerin, yeni ruhsat talepleri kabul edilmeyeceği gibi mevcut silah ruhsatları iptal edilerek, silahlar zaptedilir. Bu silahların, zaptedildiği tarihten itibaren altı ay içinde silah sahibinin isteği dikkate alınarak, silah satın almaya hak kazanmış kişilere devri sağlanır. Bu süre içinde devri sağlanamayan silahlar ilgili kanunlara göre işlem yapılmak üzere adli makamlara intikal ettirilir.

Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası hükümlerine göre ruhsatı iptal edilen silahlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

Vefat halinde yapılacak işlemler

Madde 18 – (Değişik: 17/7/2017 - 2017/10643 K.)

Vefat eden kişilere ait silahın ruhsatı iptal edilerek silah emanete alınır. Mirasçılarına tebligat yapılarak, tebligat tarihinden itibaren mirasçılarının tamamının muvafakati ile altı ay içinde başvurulması halinde talepte bulunan mirasç