Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi

YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ İŞLEMLERİ

--- Yivsiz Tüfek taşımak yada bulundurmak istiyorsanız Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi almak zorundasınız. Bu ruhsatname İlimizde İlçe Kaymakamları tarafından verilmektedir.

--- Yivsiz Tüfek Ruhsatnameleri verildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl geçerlidir.

--- Yivsiz Tüfek Ruhsatnameleri şahsa mahsustur. Bunlarda sahibinin T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı, yaşı, tabiiyeti, işi, ikametgahı ve verildiği tarih gösterilir.

--- Yivsiz Tüfek taşıyan herkes Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesini yanında taşımaya ve istenildiği zaman ilgili memurlara göstermeye mecburdur.

--- Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesine kayıtlı olmayan yivsiz av tüfekleri ruhsatsız silah sayılmakta, taşıyanlar hakkında adli ve idari işlem yapılmaktadır.

--- Avlanabilmek için İl Çevre Orman Müdürlüğünden o yılın harcını yatırmak kaydı ile avlanma pulu alınması gerekmektedir.

 

YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Dilekçe, (İkamet edilen İlçe Kaymakamlıklarına hitaben yazılacaktır)

Dört adet vesikalık fotoğraf ,

Nüfus cüzdan fotokopisi ,

Savcılıktan Adli Sicil ve Arşiv kaydı, (Silah Ruhsatı İçin ibaresi bulunacaktır)

Aile Hekimliğinden sağlık raporu,

1 Adet karton dosya (yarım kapak telli dosya)

Tüm bu işlemler tam ve eksiksiz yapılıp ve hepsinin olumlu sonuçla neticelenmesi durumunda ruhsat tanzim edilir.

 

YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ ALMAYI ENGELLEYEN HALLER:

(2521 Sayılı Kanunun Uygulanmasını gösteren yönetmeliğin 14.maddesi)

a) Ateşli silahlarla işlenen cürümlerden hükümlü bulunmak.

b) Av suçları da dahil ruhsatlı silahıyla suç işleyenler veya silahın muhafazasındaki ihmal ve/veya kusuru neticesi başkaları tarafından suç işlenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olmaktan mahkum olmak.

c) Haklarında Türk Ceza Kanununun 119 uncu maddesinin uygulanması nedeniyle kamu davası açılmamış olsa bile, zorunlu olmadığı halde meskun mahalde veya civarında ya da umuma mahsus yol üzerinde veya bu yola doğru silah atanlar ile bu suçların birinden mahkum olmak.

d) Ateşli silahla işlenenler ile taksirli suçlar hariç, değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olmak.

e) Ateşli silahla işlenenler ile taksirli suçlar hariç, iki yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik, anarşik, terör ve benzeri amaçlarla yaygın şiddet eylemlerine katılma ve bu gibi fiilleri tahrik ve teşvik etme suçlarından birinden hüküm giymiş olmak.

f) 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair kanun hükümlerine aykırı fiillerdin dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olmak.

g) 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12,13,14 ve 15 inci maddelerinde belirtilen suçlardan dolayı altı aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile aynı Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı yasak aletlerden birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olmak.

h) Uyuşturucu ve psikotrop maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme ya da bu fiillere teşebbüs etme, satma, satışa arz etme, satın alma, bulundurma, herhangi bir şekilde başkasına devretme veya devralma, sevk veya nakletme, alınıp satılmasına veya devrine ya da her ne suretle olursu olsun tedarikine vasıta olma suçlarından biriyle mahkum olmak.

I) Kısıtlı olmak ve kamu hizmetinden yasaklı bulunmak.

i) Akıl hastası veya psikolojik ve nörolojik rahatsızlıkları bulunmak.

j) 18 yaşını bitirmemiş olmak.